Algemene Verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de beschreven verkoopsvoorwaarden zoals hieronder te vinden. Elke
afwijking moet schriftelijk gemeld worden en door ons uitdrukkelijk aangenomen worden.

Artikel 1: Algemeenheden:
1.a. De algemene en desgevallend de bijzondere voorwaarden van Ursus bv zijn van toepassing op al haar aanbiedingen en tevens op alle door Ursus bv gesloten overeenkomsten, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontracten.

1.b. Door bestelling te plaatsen erkent iedere koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene en desgevallend
bijzondere voorwaarden van Ursus bv en aanvaardt hij deze.

1.c. Enkel de bestuurders van Ursus bv hebben de bevoegdheid om de firma te verbinden. De orders opgenomen door de
vertegenwoordigers en / of de handelsagenten van Ursus bv zullen de firma slechts binden nadat deze schriftelijk werden
bevestigd. Zij is niet onderworpen aan enige termijn of formaliteit.

Artikel 2: Offerte en bestellingen:
2.a. Opdat een offerte als bestelling zou kunnen beschouwd worden, volstaat het de offerte binnen de 30 dagen voor akkoord te ondertekenen.

2.b. Wijziging aan een bestelling of gelijk welke andere klacht, welke betrekking heeft op de bestelling, dient steeds schriftelijk aan
Ursus bv te worden medegedeeld en zij is slechts geldig indien ze schriftelijk door Ursus bv werd bevestigd.

2.c. De annulering van een getekende bestelbon is niet meer mogelijk vanaf de dag der ondertekening. Na deze datum zal elke weigering tot afname / uitvoering in hoofde van de koper, om welke reden deze ook geschiedt en dit met inbegrip van overmacht, en nadat hij tot deze afname / uitvoering schriftelijk zal zijn aangemaand, van rechtswege aanleiding geven tot een schadeloosstelling die partijen conventioneel en forfaitair bepalen op 20% van de koopprijs. Deze vergoeding dekt enkel het winstverlies van Ursus bv, zodat, in geval van weigering tot afname / uitvoering, de koper buiten deze vergoeding nog gehouden zal zijn de door Ursus bv gestelde kosten, zowel wat betreft de werkuren als materialen, te betalen.
Artikel 3: Leveringstermijnen en leveringen:
3.a. Leveringstermijnen worden opgegeven bij benadering en zijn niet-bindend voor Ursus bv. Zelfs in geval van een bindende leveringstermijn, behoudt Ursus bv zich het recht voor de levering uit te stellen of op te schorten in geval van overmacht en dit zonder dat de koper enige schadevergoeding zal kunnen eisen of dit feit zal kunnen aangrijpen om de overeenkomst te verbreken.
3.b. De opgegeven leveringstermijn, vermeld op de bestelbon, begint te lopen vanaf de dag van dat Ursus bv in het bezit is van een definitief akkoord betreffende alle punten van de bestelling. Iedere wijziging op verzoek van de koper aan een bestelling in uitvoering doet de overeengekomen leveringstermijn te niet ten bate van Ursus bv.
3.c. Alle leveringen worden geacht in de magazijnen van Ursus bv plaats te vinden. De koper draagt het risico voor verlies of beschadiging zodra de goederen de magazijnen van Ursus bv verlaten hebben, ook in het geval het transport door Ursus bv wordt verzorgd.
3.d. De aanvaarding van de goederen geschiedt eveneens in de magazijnen van Ursus bv. Indien anders overeengekomen, zal de aanvaarding plaatsvinden bij het lossen van de goederen op de door de koper aangeduide plaats en dit onder voorbehoud van hetgeen gestipuleerd werd in art. 3.c. De koper beschikt over 48 uur om de levering te weigeren. De weigering moet schriftelijk gebeuren en een nauwkeurige aanduiding bevatten van de reden van de weigering en van de goederen waarop de weigering slaat. Na het verstrijken van deze termijn is elke weigering onontvankelijk en wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
3.e. Wat betreft de geleverde goederen zijn wij slechts aansprakelijk voor duidelijk aanwijsbare fabricage of materiaalfouten. Elke aansprakelijkheid vervalt in hoofde van Ursus indien de koper of een derde de geleverde goederen op onvakkundige wijze behandeld of onderhouden heeft. Voor gebreken aan de oppervlaktebehandeling van het aluminium waarop de garantieverplichting betrekking heeft, kan deze enkel ingeroepen worden in zoverre dat diegene, die ze inroept, het bewijs levert dat de ter zake de geldende gebruiks –en onderhoudsverplichtingen, zoals omschreven in onze catalogus met bijhorende prijslijst, strikt werden nageleefd. De bewijslast hiervan rust bij de koper of de derde die tot deze verplichting gehouden is. Bij gebreke hieraan zal de garantieverplichting niet kunnen ingeroepen worden door de koper.
Artikel 4: Betaling:
4.a. Behoudens andersluidend en schriftelijk beding, zijn de facturen betaalbaar 30 dagen einde maand. Elke nieuwe klant evenwel is verplicht zijn eerste bestelling contant en op het ogenblik van de levering te betalen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
4.b. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag zal de koper van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is een intrest verschuldigd zijn te rekenen aan 1% per maand. De koper zal bovendien buiten hoger vermelde intresten en dit ten titel van conventioneel schadebeding, en ter vergoeding van de door Ursus bv geleden schade, van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een vergoeding verschuldigd zijn die partijen bij akkoord bepalen op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 Euro. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag, zullen tevens alle bedragen, die de koper uit welke hoofde dan ook nog verschuldigd is of was, niettegenstaande eventueel toegestane betalingsfaciliteiten, dadelijk eisbaar worden.
4.c. In geen geval zal de koper gerechtigd zijn compensatie in te roepen tussen de factuurbedragen van Ursus bv en de vorderingen van welke aard, oorsprong of omvang ook, die hij / zij zou hebben tegenover Ursus bv.
4.d. Elke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag schorst van rechtswege de leveringsplicht op van Ursus bv en dit tot op het ogenblik dat alle achterstallige facturen volledig zullen zijn aangezuiverd en zonder dat zulks afbreuk kan doen in hoofde van de koper tot afname / uitvoering van het bestelde over te gaan.
4.e. In zoverre Ursus bv ter betaling wissels, orderbrieven of andere verhandelbare documenten zou aanvaarden, waartoe eerstgenoemde nooit kan gehouden zijn, dan zal zulks geen aanleiding geven tot schuldvernieuwing.
Artikel 5: Garantiebepaling:
Ursus bv is ten allen tijde bevoegd van de koper een zekerheid te eisen in de vorm van een bankgarantie op eerste verzoek en dit ter nakoming van elke verplichting, welke uit de overeenkomst en / of handelsrelatie tussen Ursus bv en de koper voortspruiten.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud:
De goederen blijven integraal eigendom van Ursus bv, zolang ze niet volledig betaald zijn. In geval van vertraging in de betaling of bij weigering der koopwaar, behoud Ursus bv zich het recht voor de geleverde koopwaar terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst op welke plaats deze zich ook bevindt, zelfs zo het zich in andere handen bevindt.
Artikel 7: Ontbinding:
Indien de koper niet voldoet aan enige verplichting in zijnen hoofde vervat, hetzij in huidige voorwaarden, of hoe dan ook voorzien in de overeenkomst tussen partijen; zo de koper in staat van faillissement wordt verklaard, het gerechtelijk concordaat aanvraagt, zijn / haar bedrijf liquideert of op gelijk welke andere wijze zijn / haar normale activiteiten stopzet, of zo er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de koper insolvabel is, heeft Ursus bv het recht de overeenkomst van rechtswege als verbroken te beschouwen en dit ten laste van de koper. De koper zal hiervan in kennis gesteld worden bij aangetekend brief of zelfs bij gewone brief of op enige andere wijze. In geval van verbreking ten laste van de koper zal deze laatste gehouden zijn de intussen door Ursus bv gestelde kosten, zowel wat betreft de werkuren als wat betreft de materialen te betalen, som te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de koop, ten titel van winstderving.
Artikel 8: Geschillen:
Alle geschillen over de uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De Rechtbanken van het arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen en dit onverminderd de toepassing van het E.E.X. verdrag.